CONFIDENCIALITAT

La informació rebuda per CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. a través de la seva pàgina web serà tractada amb la màxima confidencialitat. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. observarà a totes les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i adoptarà les mesures necessàries per a, en relació amb les esmentades dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats i perquè els seus empleats observin les esmentades prescripcions, així com el deure de secret sobre les dades objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents. Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a finalitats diferents aliens a la finalitat de la contractació dels serveis que presta.

D’acord amb la legislació vigent, CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. demana dades de naturalesa personal dels seus clients i els inclou en un fitxer del qual és titular i el tractament del qual està exclusivament destinat a la finalitat de gestionar les comandes sol•licitades a la companyia i respondre a les consultes que els usuaris puguin formular. L’entitat responsable dels fitxers és CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L.

L’usuari haurà de proporcionar les dades i circumstàncies personals necessàries per donar-se d’alta com a client de la companyia i per la formalització de contractes de compra-venda (nom i cognoms o raó social, DNI/NIF, domicili, adreça electrònica, número de telèfon/fax). El registre d’aquestes dades és obligatori; la falta d’emplenament dels mateixos per part de l’usuari o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. pugui gestionar correctament les comandes efectuades.

CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. sol•licita dades personals addicionals a efectes estadístics que li permetin conèixer el perfil de l’usuari. L’usuari pot ometre o deixar de comunicar qualsevol dada o circumstància personal que no sigui absolutament necessària per a l’alta com a client o formalització de la compra. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. podrà utilitzar terceres empreses de publicitat per posar anuncis a la seva web. Les esmentades empreses podran fer servir cookies o altres instruments per mesurar l’eficàcia de la seva publicitat.

Les dades podran ser utilitzades per CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. a fi de remetre a l’usuari informació sobre ofertes i informacions publicitàries a l’adreça electrònica o personal proporcionada, a la qual cosa el client consent expressament; no obstant això, el client podrà optar a tota hora per rebutjar la tramesa de tal informació enviant un e-mail a info@collfred.cat en aquest sentit.

Igualment, el client consent expressament que CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. comuniqui les esmentades dades a empreses o bancs per a la gestió del transport i del cobrament de la comanda. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. podrà així mateix dur a terme altres comunicacions de dades previstes a la llei.

Les dades demanades per CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. podran ser tractades i emmagatzemades a Espanya o a qualsevol altre país on tingui instal•lacions, pel qual el client presta expressament el seu consentiment, tot això d’acord amb el previst a la llei.

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCELACIÓ I OPOSICIÓ

CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L., entitat destinatària de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es compromet a respectar i facilitar als interessats l’exercici dels drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés a les dades, rectificació, cancel•lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant correu electrònic a info@collfred.cat.

SEGURETAT EN EL TRACTAMENT, PROCÉS INFORMÀTIC I CUSTÒDIA DE DADES

CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals tal com disposa la legislació vigent, i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris. Tot això sense perjudici del fet, que l’usuari expressament accepta, que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions Generals de Contractació s’aplicaran a totes les transaccions comercials realitzades a la botiga virtual propietat de CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L., www.collfred.cat, domini del qual és titular la Societat Mercantil CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L.

La contractació dels productes o serveis a www.collfred.cat pressuposa en tot cas l’acceptació de les condicions generals.

El present contracte es regeix per la legislació espanyola aplicable. Les parts, acorden sotmetre’s per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte, o reclamació derivada del present contracte als jutjats i tribunals de Vic (Barcelona), per ser el lloc de celebració del contracte i de prestació dels serveis objecte del present contracte.

Informació i Exclusions

1. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. fa el màxim d’esforços per assegurar-se que la informació que apareix en aquesta pàgina Web és correcta i es troba actualitzada.

2. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions que hi pogués haver en la pàgina.

3. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. no pot controlar l’ús que l’usuari doni a la informació, i per tant no serà responsable de cap tipus de danys o perjudicis, ja sigui directes o indirectes, que puguin derivar de o tenir connexió amb l’ús de l’esmentada informació.

4. En cap cas no resultaran afectats els drets que com a consumidor puguin correspondre legalment al client de CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L.

5. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. no pot revisar ni ha revisat totes les pàgines web enllaçades a aquesta, per la qual cosa no és responsable dels seus continguts.

6. Els riscos derivats de la consulta d’aquestes pàgines web enllaçades a aquesta, corresponen exclusivament als usuaris, que s’hauran de regir pels termes i condicions d’utilització de les pàgines web consultades.

7. Els compradors són responsables de la informació que proporcionen quan realitzen l’ordre: si la adreça no és correcta, CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. no és responsable en cas que la comanda no pugui ser lliurada. Les comandes només es faran efectives una vegada hagi estat confirmat el pagament per part del comprador. Si vol fer algun canvi o suggeriment en la seva comanda, si us plau escrigui’ns a info@collfred.cat.

8. Els productes exposats són limitats segons les existències disponibles. Si s’esgotessin les existències, CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. es reserva el dret de demorar el lliurament del producte si existissin problemes amb els distribuïdors.

9. Ordenar una comanda implica l’acceptació completa i incondicional d’aquestes condicions generals de venda. Per tant, el comprador no imposarà condicions contràries al venedor, llevat que hagin estat expressament acceptades, independentment de quan siguin enviades a la seva atenció. El fet que, en algun moment, el venedor no n’imposi una o més de les presents condicions generals, no implica que renuncia al seu dret d’imposar la condició o condicions més endavant.

10. Qualsevol contingut o informació dirigida a aquesta pàgina web per qualsevol mitjà, serà considerat de naturalesa confidencial i no pública, per la qual cosa no serà difós i/o no utilitzat per terceres persones amb finalitats comercials ni fraudulents. No dirigeixi a aquesta pàgina web, ni des de la mateixa, cap tipus de contingut o informació il•legal, intimidatòria, difamatòria, calumniosa, injuriosa, obscena, escandalosa, provocativa, pornogràfica, irreverent o qualsevol altre que pogués donar lloc a responsabilitat civil o penal al territori al qual aquesta pàgina web es refereix.

11. Les marques i logotips que apareixen en aquesta pàgina web són marques de CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. i de tercers, tant registrades com no registrades, i no poden utilitzar-se en cap tipus d’anuncis o altres materials publicitaris relatius a la distribució de qualsevol informació o contingut extret d’aquesta pàgina web sense el previ consentiment per escrit del propietari de la marca.

12. Preus i impostos aplicables: Els preus aplicables a cada producte són (llevat d’error tipogràfic) els que figuren a la pàgina web en el moment de la comanda. Aquests preus NO inclouen l’Impost del Valor Afegit (IVA). S’especifiquen els corresponents impostos al final de la compra. Els preus dels articles no inclouen despeses de tramesa. No obstant això, abans de confirmar la seva comanda, el client serà informat de la seva quantia en cada cas concret.

13. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en aquest lloc web o en la seva configuració i presentació.

14. L’usuari s’abstindrà de reproduir, copiar, vendre o explotar de qualsevol manera el contingut total o parcial de www.collfred.cat sense autorització prèvia de CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. Qualsevol frau o abús comès en aquest sentit podrà ser objecte de persecució administrativa o judicial.

ENVIAMENTS

Les trameses es realitzen a l’adreça que l’usuari registrat faciliti a CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L., sent realitzat el pagament amb targeta en el moment de l’acabament de la comanda.
El nostre transport es frigorífic.
El termini de lliurament és de 4 o 5 dies laborals.
En els preus exposats, s’hi afegirà els impostos corresponents i els ports.
La nostra zona de repartiment actual és l’estat Espanyol (Península). La resta consultar.