Condicions d’ús

Les presents Condicions Generals de Contractació s’aplicaran a totes les transaccions comercials realitzades a la botiga virtual propietat de CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L., www.collfred.cat, domini del qual és titular la Societat Mercantil CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L amb NIF B-61.244.919 i domicili Mas Collfred s/núm. A Vidrà (17515).

La contractació dels productes o serveis a www.collfred.cat  pressuposa en tot cas l’acceptació de les condicions generals.

El present contracte es regeix per la legislació espanyola aplicable. Les parts,  acorden sotmetre’s per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte, o reclamació derivada del present contracte als jutjats i tribunals de Vic (Barcelona), per ser el lloc de celebració del contracte i de prestació dels serveis objecte del present contracte.

Informació i Exclusions

1. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. fa els seus millors esforços per assegurar-se que la informació que apareix en aquesta pàgina Web és correcta i es troba actualitzada.

2. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions que hi pogués haver en la pàgina.

3. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. no pot controlar l’ús que l’usuari doni a la informació, i per tant no serà responsable de cap tipus de danys o perjudicis, ja sigui directes o indirectes, que puguin derivar de o tenir connexió amb l’ús de l’esmentada informació.

4. En cap cas no resultaran afectats els drets que com a consumidor puguin correspondre legalment al client de CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L.

5. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. no pot revisar ni ha revisat totes les pàgines web enllaçades a aquesta, per la qual cosa no és responsable dels seus continguts.

6. Els riscos derivats de la consulta de aquestes pàgines web enllaçades a aquesta, corresponen exclusivament als usuaris, que s’hauran de regir pels termes i condicions d’utilització de les pàgines web consultades.

7. Els compradors són responsables de la informació que proporcionen quan realitzen l’ordre: si la adreça no és correcta, CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. no és responsable en cas que la comanda no pugui ser lliurada. Les comandes només es faran efectives una vegada hagi estat confirmat el pagament per part del comprador. Si vol fer algun canvi o suggeriment en la seva comanda, si us plau escrigui’ns a info@collfred.cat

8. Els productes exposats són limitats segons les existències disponibles. Si s’esgotessin les existències, CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. es reserva el dret de demorar el lliurament del producte si existissin problemes amb els distribuïdors.

9. Ordenar una comanda implica l’acceptació completa i incondicional d’aquestes condicions generals de venda. Per tant el comprador no imposarà condicions contràries al venedor, llevat que hagin estat expressament acceptades, independentment de quan siguin enviades a la seva atenció. El fet, que en algun moment, el venedor no n’imposi una o més de les presents condicions generals, no implica que renuncia al seu dret d’imposar la condició o condicions més endavant.

10. Qualsevol contingut o informació dirigida a aquesta pàgina web per qualsevol mitjà, seran considerats de naturalesa confidencial i no pública, per la qual cosa no seran difosos i/o no utilitzat per terceres persones amb finalitats comercials ni fraudulents. No dirigeixi a aquesta pàgina web ni des de la mateixa cap tipus de continguts o informacions il·legals, intimidatòries, difamatòries, calumnioses, injurioses, obscenes, escandaloses, provocatives, pornogràfiques, irreverents o qualssevol altres que poguessin donar lloc a responsabilitat civil o penal al territori al qual aquesta pàgina web es refereix.

11. Les marques i logotips que apareixen en aquesta pàgina web són marques de CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. i de tercers tant registrades com no registrades, i no poden utilitzar-se en cap tipus d’anuncis o altres materials publicitaris relatius a la distribució de qualsevol informació o contingut extret d’aquesta pàgina web sense el previ consentiment per escrit del propietari de la marca.

12. Preus i impostos aplicables: Els preus aplicables a cada producte són (llevat d’error tipogràfic) els que figuren a la pàgina web en el moment de la comanda. Aquests preus NO inclouen l’Impost del Valor Afegit (IVA). S’especifiquessin els corresponents impostos al final de la compra. Els preus dels articles no inclouen despeses de tramesa. No obstant això, abans de confirmar la seva comanda, el client serà informat de la seva quantia en cada cas concret.

13. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en aquest lloc web o en la seva configuració i presentació.

14. L’usuari s’abstindrà de reproduir, copiar, vendre o explotar de qualsevol manera el contingut total o parcial de www.collfred.cat sense autorització prèvia de CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. Qualsevol frau o abús comès en aquest sentit podrà ser objecte de persecució administrativa o judicial.

Confidencialitat

 

La informació rebuda per CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. a través de la seva pàgina web serà tractada amb la màxima confidencialitat. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. observarà a totes les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i adoptarà les mesures necessàries per a, en relació amb les esmentades dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats i perquè els seus empleats observin les esmentades prescripcions, així com el deure de secret sobre les dades objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents. Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a finalitats diferents aliens amb la finalitat de la contractació dels serveis que presta.

 

De acord amb la legislació vigent, CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. demana dades de naturalesa personal dels seus clients i els inclou en un fitxer del qual és titular i el tractament del qual està exclusivament destinat a la finalitat de gestionar les comandes sol·licitades a la Companyia i respondre a les consultes que els usuaris puguin formular. L’entitat responsable dels fitxers és CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L.

 

L’usuari haurà de proporcionar les dades i circumstàncies personals necessàries per donar-se d’alta com a client de la companyia i formalització de contractes de compra-venda (nom i cognoms o raó social, DNI/NIF, domicili, adreça electrònica, número de telèfon/fax). El registre d’aquestes dades és obligatori; la falta de complimentació dels mateixos per part de l’usuari o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. pugui gestionar correctament les comandes efectuades.

 

CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. sol·licita dades personals addicionals a efectes estadístics que li permetin conèixer el perfil de l’usuari. L’usuari pot ometre o deixar de comunicar qualsevol dada o circumstància personal que no sigui absolutament necessari per a l’alta com a client o formalització de la compra. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. podrà utilitzar terceres empreses de publicitat per posar anuncis en la seva web. Les esmentades empreses podran fer servir cookies o altres instruments per mesurar l’eficàcia de la seva publicitat.

 

Les dades podran ser utilitzades per CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. a fi de remetre a l’usuari informació sobre ofertes i informacions publicitàries a l’adreça electrònica o personal proporcionada, a la qual cosa el client consenteix expressament; no obstant això, el client podrà optar a tota hora per rebutjar la tramesa de tal informació enviant un e-mail a info@collfred.cat en aquest sentit.

 

Igualment, el client consenteix expressament que CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. comuniqui les esmentades dades a empreses o bancs per a la gestió del transport i del cobrament de la comanda. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. podrà així mateix dur a terme altres comunicacions de dades previstes en la llei.

 

Les dades demanades per CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. podran ser tractades i emmagatzemades a Espanya o qualsevol altre país on tingui instal·lacions, per al qual el client presta expressament el seu consentiment, tot això d’acord amb el previst en la llei.

 

L’empresa CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. fa servir el servei de “cookies” per poder oferir  al client els seus productes més acuradament. Les “cookies” són informacions enviades a través d’un lloc web a l’ordinador del client on es guarda tota l’activitat prèvia de l’usuari i permet proporcionar información més acurada de les necessitats del client. “Cookies” mai extreu información de l’ordinador de l’usuari, ni localització, ni arxius, etc. En cas que l’usuari no vulgui “cookies”, configuri el navegador per no rebre-les.

 

Tanmateix, li indiquem que pot disminuir la qualitat del funcionament del lloc web.

 

 

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCELACIÓ I OPOSICIÓ

 

CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. , entitat destinatària de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es compromet a respectar i facilitar als interessats l’exercici dels drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés a les dades, rectificació, cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant correu electrònic a info@collfred.cat

 

SEGURETAT EN EL TRACTAMENT, PROCÉS INFORMÀTIC Y CUSTÒDIA DE DADES

 

CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals  tal com disposa la legislació vigent, i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris. Tot això sense perjudici del fet, que l’usuari expressament accepta, que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

 

 

Enviaments

 

Les trameses es realitzen a l’adreça que l’usuari registrat faciliti a CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L., sent realitzat el pagament amb tarjeta, transferencia o contrareembols. L’enviament no es realitzarà fins que no s’hagi rebut la confirmació de cobrament.

El nostre transport és frigorífic.

El termini d’entrega és 4 o 5 dies no festius.

En els preus exposats s’hi afegirà els impostos corresponents i els ports.

La nostra zona de repartiment actual és l’estat Espanyol (Península). La resta consultar.

 

DEVOLUCIÓ DE LA COMPRA I REEMBORSAMENT

CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. es compromet si un client rep un producte en mal estat o defectuós a reposar-lo de nou en bon estat, una vegada verificat el mal estat del primer. Si s’envia un producte diferent al que es volia també es podrà fer la devolució sempre i quan no hagi estat manipulat.

Si el client no vol la devolució del producte es podrà fer el reemborsament de la quantitat del producte a través de transferència bancària.

El procés per fer la devolució és: en un termini màxim de 24 hores des de la recepció del producte, posar-se en contacte amb CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. a través del correu electrònic info@collfred.cat o el telèfon +34 649.44.97.60 i comunicar-los  que es vol retornar el producte. Un cop rebuda notificació, CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. es posarà amb contacte amb l’usuari sobre com procedir en la devolució.

Per a qualsevol altre suggeriment, reclamació i incidència, posin-se en contacte amb CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. a través del correu electrònic info@collfred.cat o al telèfon +34 649.44.97.60.