CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED SL, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED SL, implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED SL, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED SL

NIF: B61244919

Ctra. de Ciuret 20  17515  Vidrà 

Email: info@collfred.cat

Finalitat del tractament 1. Gestionar i mantenir la relació contractual derivada dels nostres serveis d'elaboració i venda de carns, embotits artesans i plats preparats.

2. Remetre les nostres comunicacions promocionals.

3. Oferir productes personalitzats en base a la obtenció de perfils de les seves compres.

Legitimació Finalitat 1: L’execució del contracte amb el client.

Finalitat 2: El consentiment de l’interessat.

Finalitat 3: El consentiment de l’interessat.

Destinataris: Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones: Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.

Termini de conservació de les dades: Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Reclamació: Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED SL

NIF: B61244919

Adreça: Ctra. de Ciuret 20  17515  Vidrà

Tel.: 649449760

Email: info@collfred.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis d'elaboració i venda de carns, embotits artesans i plats preparats.

En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.

Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació comercial sobre els nostres productes i les nostres activitats, i per oferir-li productes personalitzats en base a la obtenció de perfils de les seves compres.

També, si ens dona el seu consentiment, poder fer  difusió de la seva imatge captada en les visites i/o activitats que organitzem, per informar sobre les nostres activitats i promocionar-les per qualsevol mitjà de comunicació, inclosa la nostra web i les xarxes socials que utilitzem.

En signar en el registre de visites de les nostres instal·lacions tractarem les seves dades per preservar la seguretat i la salut a les nostres instal·lacions.

Al accedir a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser enregistrada mitjançant càmeres de videovigilància  amb finalitats de control de seguretat.

Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV's per a la selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals en qualsevol moment, i  després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l'Art. 30 del Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d'acord amb els articles 66 a 70 de la Llei General Tributària.

Les dades obtingudes mitjançant el registre de visitants es conservaran durant un any.

Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.

En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar les dades relacionades amb la relació comercial establerta amb els nostres clients  es troba en l’execució del contracte de serveis.

La legitimació tractar les seves dades per enviar-li informació comercial sobre els nostres productes i les nostres activitats, i per oferir-li productes personalitzats en base a la obtenció de perfils de les seves compres, es basa en el seu consentiment. 

La legitimació per tractar la seva imatge per fer difusió de les nostres activitats també està basada en el seu consentiment. 

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 14 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

Pel que fa a la recollida de dades en el registre de visitants i a la captació d'imatges pel sistema de videovigilància, la legitimació ve donada per l'interès legítim de preservar la seguretat de les persones i béns.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. A aquest efecte li informem que WhatsApp serà destinatari de les dades necessàries per realitzar comunicacions amb  els nostres clients, quan s’utilitzi aquest mitjà. 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no  les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.

En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.

Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets? 

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica. 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

L’usuari haurà de proporcionar les dades i circumstàncies personals necessàries per donar-se d’alta com a client de la companyia i formalització de contractes de compravenda (nom i cognoms o raó social, DNI/NIF, domicili, adreça electrònica, número de telèfon). El registre d’aquestes dades és obligatori; la falta de la seva  complementació per part de l’usuari o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. pugui gestionar correctament les comandes efectuades.

 

CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L. sol·licita dades personals addicionals a efectes estadístics que li permetin conèixer el perfil de l’usuari. L’usuari pot ometre o deixar de comunicar qualsevol dada o circumstància personal que no sigui absolutament necessari per a l’alta com a client o formalització de la compra. 

Quines dades tractem?

Les categories de dades que  podem tractar són:

Dades de caràcter identificatiu

Adreces postals o electròniques

Historial de compres

En el cas del sistema de videovigilància:

Imatge

En el cas dels currículums, també:

Característiques personals

Acadèmiques i professional

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat. 

Utilitzem cookies?

La nostra web carrega un rastrejador de google.com amb el consentiment de l’usuari. 

L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.

Realització de  còpies de seguretat periòdiques.

Control d'accés a les dades.

Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.