AVÍS LEGAL

Informació de Conformitat amb l'article 10 de la LSSI

La titular d'aquesta web és:

Identitat: CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED SL

NIF: B61244919

Adreça: Ctra. de Ciuret 20  17515  Vidrà

Tel.: 649449760

Email: info@collfred.cat

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, T 1410, F 30, S 8, F GI 23755

Condicions d'ús

 L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment sense l'autorització expressa de CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED SL..

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED SL actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED SL..

CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED SL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en la seva web.

CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED SL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L'usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent li  pogués correspondre.

Condicions de Contractació

Les presents Condicions Generals de Contractació s’aplicaran a totes les transaccions comercials realitzades a la botiga virtual propietat de CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L., www.collfred.cat, domini del qual és titular la Societat Mercantil CARNS I EMBOTITS DE COLLFRED S.L.,  amb NIF B-61.244.919 i domicili Mas Collfred s/núm. a Vidrà (17515).

La contractació dels productes o serveis a www.collfred.cat pressuposa en tot cas l’acceptació de les condicions generals.

En aquest document ens referirem a el "Client", que és la persona física que adquireix el producte ofert a través del web i "Collfred", que som nosaltres.

Els productes s'adquireixen directament a Collfred qui actua com a venedor directe, per tant, el contracte de venda dels productes es realitza entre el Client i Collfred.

El Client ha de llegir i acceptar les presents Condicions i la informació dels productes que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra. Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella d'acceptació de les Condicions de Contractació que apareixerà durant el procés de compra. Al fer-ho, el Client confirma que és major d'edat i que té la capacitat legal per adquirir els articles oferts per Collfred.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s'entendrà perfeccionada de ple dret i des d'aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l'acord exprés de les parts contractants.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s'arxivarà per Collfred durant un any, en idioma espanyol o català, i el Client durant aquest període podrà obtenir una còpia.

1. OBLIGACIONS DEL CLIENT

El Client s'obliga a tots els efectes a utilitzar la web i, si escau, a adquirir els productes oferts per Collfred, de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions de Contractació.

Collfred es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels Clients que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

2. PREUS

Els preus aplicables a cada producte són (llevat d’error tipogràfic) els que figuren a la pàgina web en el moment de la comanda. Aquests preus NO inclouen l’Impost del Valor Afegit (IVA). Al final de la compra s’especificaran els impostos aplicables. Els preus dels articles no inclouen despeses de tramesa. No obstant això, abans de confirmar la seva comanda, el client serà informat de la seva quantia en cada cas concret. Per tant, en el resum final de compra, abans de realitzar el pagament, apareixerà el seu preu definitiu, indicant la quantitat corresponent als impostos aplicables, així com el cost de l'enviament.

En el cas que un producte estigui en oferta, s'indicarà el preu d'oferta i el seu període de validesa.

Els preus exposats a www.collfred.cat podran ser revisats i modificats si les condicions ho requereixen en qualsevol moment.

3. PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

El Client seleccionarà al web els productes que vulgui adquirir i el nombre d'unitats.

El Client haurà d'omplir el formulari amb les seves dades per poder tramitar la compra. Abans de realitzar la compra se li mostrarà al Client un resum dels productes que hagi escollit, el seu preu, les despeses d'enviament i el preu total de la compra amb els impostos inclosos. Abans de pagar  el Client podrà realitzar els canvis que consideri oportuns. 

Per formalitzar la compra el Client haurà de clicar a la casella d'acceptació de la Política de Privacitat i de les presents Condicions de Contractació. En aquest moment també haurà de triar la forma de pagament i clicar a Realitzar la Comanda. Posteriorment passarà a una altra pàgina on el Client haurà d'introduir les dades de la targeta de crèdit amb la qual realitzarà el pagament, o del servei de pagament disponible, i haurà  acceptar la realització del pagament. Un cop efectuat el pagament Collfred enviarà al correu electrònic del Client un e-mail justificant la seva recepció en el termini màxim de les 24 hores següents a la seva realització.

El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per Collfred del pagament del preu dels productes.

Totes les transaccions que es realitzen a través del TPV Virtual tindran totes les garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants. Les transaccions es realitzaran en temps real, de manera que l'autorització de l'operació es comunica a Collfred i al Client en el moment. Aquest sistema incorpora els últims protocols de comerç electrònic desenvolupats per VISA i MasterCard, que permeten identificar el comprador que utilitza la seva targeta com a mitjà de pagament en una botiga virtual.

Les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de Collfred.

El Client serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a Collfred, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels productes que vulgui adquirir. Collfred es reserva el dret de denegar aquesta forma de pagament en cas de targeta denegada o dades falses. Així mateix, el Client haurà de notificar a Collfred a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres a la web tan aviat com tingui coneixement d'això.

A l'enviar la comanda s'adjuntarà l'albarà/factura referent a aquesta. En tot cas, el Client pot obtenir una còpia de la factura demanant-la per email a Collfred.

 

4. LLIURAMENT DE COMANDES

Les trameses es realitzen a l’adreça que el Client registrat faciliti a Collfred.

El nostre transport és frigorífic.

El termini d’entrega és 4 o 5 dies no festius.

En els preus exposats s’hi afegirà els impostos corresponents i els ports.

La nostra zona de repartiment actual és l’estat Espanyol (Península). La resta consultar.

El lliurament de comandes es durà a terme un cop rebuda la confirmació bancària del pagament. 

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement pel Client. Collfred no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades pel Client, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a Collfred, com  pot ser  l'absència del destinatari.

Quan Collfred prevegi que, per algun motiu, no podrà complir el termini de lliurament corresponent a una determinada comanda, informarà ràpidament al Client, qui podrà optar per recuperar el preu abonat, que li serà retornat el més aviat possible i en tot cas en un termini màxim de 30 dies.

Igualment, en cas que Collfred no pugui lliurar al Client els productes adquirits per no estar aquests disponibles, informarà ràpidament d'aquest fet al Client i li oferirà altres productes, podent el Client optar per acceptar els nous productes oferts per Collfred, o anul·lar la comanda i recuperar el preu abonat, que li serà retornat el més aviat possible i en tot cas en un termini màxim de 30 dies.

5. DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb els articles 103,  d) del  Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, NO és aplicable el dret de desistiment als productes venuts per Collfred atès que es tracta de productes que poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa. 

6. DEVOLUCIONS 

Si un Client rep un producte en mal estat o defectuós Collfred es compromet a reposar-lo de nou en bon estat, una vegada verificat el mal estat del primer. Si s’envia un producte diferent al sol·licitat  també es podrà fer la devolució sempre i quan no hagi estat manipulat.

Si el Client no vol la devolució del producte es podrà fer el reemborsament de la quantitat del producte a través de transferència bancària.

El procés per fer la devolució és: en un termini màxim de 24 hores des de la recepció del producte, el Client haurà de posar-se en contacte amb Collfred a través del correu electrònic info@collfred.cat o el telèfon +34 649.44.97.60 i comunicar-li  que es vol retornar el producte. Un cop rebuda notificació, Collfred es posarà amb contacte amb el Client per informar-li sobre com procedir a la devolució.

7. SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT

Per a qualsevol altre suggeriment, reclamació i incidència, es poden posar  en contacte amb Collfred es compromet a través del correu electrònic info@collfred.cat o al telèfon +34 649.44.97.60.

8. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les Condicions de Contractació.

9. NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s'hagin de fer les parts en relació a la contractació dels productes o amb aquestes Condicions de contractació, s'ha de fer per escrit i s'entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

La relació contractual amb el client es regeix per la legislació espanyola. Les parts, acorden sotmetre’s per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte, o reclamació derivada del present contracte als jutjats i tribunals de Vic (Barcelona), que tindrà competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció, amb excepció del que disposa la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris en cas que aquesta Llei sigui aplicable. 

11. INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Resolució de litigis en línia d'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

Collfred es compromet es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d'elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que el Client hagi acceptat expressament les condicions modificades.